Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Άρθρο 1

 

Σύσταση: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Όμιλος Ιδιοκτητών Ταχυπλόων Σκαφών Χαλκίδας» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Ι.ΤΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Η διάρκεια του σωματείου είναι απεριόριστη. Στις επαφές του με την αλλοδαπή θα αναφέρεται ως «SPEED BOATS OWNER CLUB OF CHALKIS».

 

Άρθρο 2

 

Έδρα

 

Έδρα του σωματείου (ομίλου) ορίζεται η Χαλκίδα Ευβοίας, Όρμος Βουρκάρι- Β Προβλήτα.

 

Άρθρο 3

 

Σκοποί του Σωματείου

 

  1. Η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, η αλληλοκατανόηση, η αλληλοβοήθεια, η συμπαράσταση και η εν γένει καλλιέργεια των σχέσεων και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του.
  2. Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του κατά την νόμιμη δραστηριότητά τους ως ιδιοκτητών των Ταχυπλόων σκαφών, απέναντι στον οποιονδήποτε Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή αρχή.
  3. Η συνεργασία για την προώθηση και ευόδωση των κοινών σκοπών και στόχων με άλλα ομοειδή σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες του Ελλαδικού χώρου ή ξένων χωρών.
  4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών εορτών σχετικών με τη θάλασσα και τα Ταχύπλοα σκάφη, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, θαλασσίων ταξιδιών, συνεστιάσεων και χορών.
  5. Η φροντίδα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών Ταχυπλόων σκαφών και η δραστηριοποίηση των μελών και των φίλων του Ομίλου για την επίλυση των προβλημάτων του Ομίλου και των μελών του.

 

Άρθρο 4

 

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του ομίλου είναι :

  1. Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις ειδικών εντύπων, τακτική δημοσίευση ή παρουσίαση συγκεκριμένων ενημερωτικών άρθρων μελών του συλλόγου στα Μ.Μ.Ε., οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τον θαλάσσιο τουρισμό, την ελληνική ναυτική παράδοση, τα Ταχύπλοα σκάφη, προβολές ταινιών και στο άμεσο μέλλον οργάνωση για τα μέλη λέσχης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης.
  2. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και εισηγητικών επιτροπών μελετών από μέλη στις οποίες θα ανατίθενται συγκεκριμένοι τομείς δράσης, δηλαδή, ερευνών, υποδείξεων και ενδεδειγμένων λύσεων, επίλυσης των πολλαπλών και χρονιζόντων προβλημάτων των ιδιοκτητών Ταχυπλόων σκαφών.
  3. Η διαρκής επαφή, διαφώτιση και ενημέρωση με κάθε μέσον από τα μέλη του συλλόγου, όσο το δυνατόν ευρύτερων λαϊκών μαζών, για την πραγματικά ΕΘΝΙΚΗ πρωτίστως σημασία για την χώρα μας, του Ελληνικού θαλάσσιου πλούτου, του θαλασσίου τουρισμού και της ναυτικής μας παράδοσης.

 

Άρθρο 5

 

Μέλη: Ο όμιλος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα και τους Φίλους του Ομίλου. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ιδιοκτήτης ενός τουλάχιστον ταχύπλοου σκάφους. Κάθε μέλος, φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, διαθέτει μία ψήφο ανεξαρτήτως του αριθμού και του μεγέθους των σκαφών (πλοίων) που έχει στην κυριότητά του.  Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας σκάφους η μία ψήφος που διατίθεται μπορεί να εκπροσωπείται από έναν, κάθε φορά, από τους συνιδιοκτήτες. Τα μέλη πρέπει να έχουν ενηλικιωθεί.

Πάντως η εγγραφή νέου μέλους απόκειται στην πλήρη διακριτική ευχέρεια και τελική έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, συνερχόμενου και συνεδριάζοντας νόμιμα κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Κατά της εν λόγω απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί το υποψήφιο μέλος να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του.

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση Γενικής συνέλευσης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στόν όμιλο ή εργάστηκαν, για τους ίδιους σκοπούς.

Τα επίτιμα μέλη στερούνται δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Καταβάλλουν το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών.

Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη που συνέβαλλαν στην ίδρυση του Ομίλου όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 15 του καταστατικού. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής και καταβάλλουν κατά το ήμισυ την ετήσια συνδρομή.

Οι Φίλοι του Ομίλου αποτελούν ομάδα του Ο.Ι.ΤΑ.Σ, η οποία βρίσκεται υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταβάλλει κατά το ήμισυ την ετήσια συνδρομή, συμμετέχει στις εκδηλώσεις του ομίλου και στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και εκλογής.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του ομίλου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησης του συλλόγου, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν στην πρόταση.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται, για την προαγωγή των σκοπών του ομίλου και ν ’αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε μέλος, που η δραστηριότητά του είναι αντίθετη στους σκοπούς του ομίλου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του :

α) γραπτή επίπληξη,

β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και

γ) διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση οιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα η καταγγελία δέκα (10) τουλάχιστον μέρες από το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει ν ’απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση.

Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δηλαδή, θα πρέπει να μνημονεύει τόσο το άρθρο του καταστατικού, όσο και το παράπτωμα.

Το μέλος του ομίλου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με συνέπεια την καταδίκη του δεύτερου, διαγράφεται από το Σύλλογο. Μέλος διαγράφεται και μετά από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της.

Άρθρο 6

 

Όργανα : Όργανα του Ομίλου είναι :

α) η Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Ομίλου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.

Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Ομίλου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει :

α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής,

γ) ν ’αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) ν ‘αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, ε) να αποφασίζει για τη διάλυση του Ομίλου και στ) να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος, γραμματέας και αντιπρόεδρος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλέγει πρόεδρος ή αντιπρόεδρος.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση ψήφων. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Απόφαση ή ψήφισμα, με έννοια μομφής κατά μέλους, ανώνυμα μεν αποτελεί πλειοψηφία των παρόντων , επώνυμα δε των 2/3 των παρόντων.

Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από άλλο μέλος του ομίλου με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Κάθε χρόνο και μέχρι την 31 Μαρτίου συγκαλείται μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή α) κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής. Κάθε δεύτερο έτος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει 10 μέρες τουλάχιστον, πριν από την  διεξαγωγή της με πρόσκληση που θα φέρει υπογραφές του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει  να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αφορά εκλογές, ακολουθούνται και τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον πίνακα ανακοινώσεων των Γραφείων του Σωματείου. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται ο αριθμός των μελών και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μη εντάξει ταμειακά μέλη δεν μετέχουν στην Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/3 των μελών.

Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα απ’ τον αριθμό των παρόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση και να στείλει στα μέλη ανακοίνωση, πριν από πέντε (5) ημέρες.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του Συλλόγου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε εφτά (7) μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν στην δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/7 των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή ή από τα τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερησίας Διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς και να φέρουν τις υπογραφές των συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 4 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα μέλος του σωματείου να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να διορισθεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του Ομίλου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί, το σώμα υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ ’αυτή το θέμα της παραίτησής του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.

Η Καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Ομίλου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

Άρθρο 7

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Α. – Ο Όμιλος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κατά στα σχετικά άρθρα. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Το νεοκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο την επόμενη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου του υποψηφίου, που πήρε τις περισσότερους ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Ταμία και τον Έφορο Λιμένος.

Ο υποψήφιος που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να παραδώσει στο νέο Πρόεδρο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Ομίλου με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση.

Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Ομίλου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατά το οποίο μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο – δυνατόν να συγκληθεί και από 3 μέλη – με κοινοποίηση πρόσκλησης τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου, χρόνου και θέματος.

Β. – Για τη συνεδρίαση απαιτείται η παρουσία του 3/5 των μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίασης επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) μέρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, οσάκις το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του.

Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου, χωρίς το δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί κατόπιν απόφασης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ν’ αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία μπορεί να ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται μόνο με πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεωρούνται με ομοφωνία των μελών του Δ.Σ.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθεωρούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. απ’ αυτό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό.

Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών, η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει κενή και προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής.

Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία ½ των μελών και πλειοψηφία των ¾.

 

Άρθρο 8

 

Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Έφορου Λιμένος

 

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε αρχή και σε κάθε δικαστήριο και γενικά φροντίζει, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το Σύλλογο, όπως πχ. Την αλληλογραφία, τις προσκλήσεις, τα εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων κ.α.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εμποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συλλόγου.

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ., συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, τηρεί και έχει την ευθύνη των βιβλίων του Συλλόγου, ήτοι :

α) Βιβλίο Μητρώου. Σε αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γεννήσεως, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του μέλους.

β) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης,

γ) Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ε) Βιβλίο Μητρώου Σκαφών. Σε αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό τα σκάφη των μελών, το όνομα του ιδιοκτήτη και των μελών που αντιστοιχούν στο σκάφος,

πλήν του Ταμείου και φυλάει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Ειδικότερα : Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις σφραγισμένες με τη σφραγίδα του Ομίλου και φέρουσες την υπογραφή του ιδίου ή όποιου άλλου πραγματοποιεί την είσπραξη, τις ετήσιες συνδρομές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Ομίλου. Ενεργεί κάθε πληρωμή μετά την έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο, σφραγίζοντάς την κατά τα προεκτεθέντα με την σφραγίδα του Ομίλου.

Σε κάθε ένταλμα πληρωμής αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται εξοφλητική απόδειξη ή Τιμολόγιο του δικαιούχου αν αυτό απαιτείται. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή για κάθε πληρωμή χωρίς ένταλμα. Όλες τις εισπράξεις τις καταθέτει σε κάποια Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, κρατά όμως ποσό μέχρι τριακόσια ευρώ (300,00 €) για τυχόν επείγουσες δαπάνες του σωματείου. Η συναλλαγή του Ταμία με την Τράπεζα γίνεται κατόπιν εξουσιοδότησης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει στην πρώτη μετά την εκλογή του Ταμία συνεδρίασή του.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και σε ξεχωριστούς φακέλους καταχωρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα πληρωμής. Κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του περασμένου μήνα και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης και της περιουσίας του Ομίλου. Σε οποιαδήποτε παρατυπία του Ταμία εν σχέσει με τα προαναφερθέντα καθήκοντά του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του τον κηρύσσει έκπτωτο και τον αντικαθιστά εντός (8) οκταημέρου.

Ο έφορος Λιμένος φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του Ομίλου, καθώς και όλα  τα θέματα λιμένος και ελλιμενισμού των σκαφών.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συναπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του Ομίλου.

 

Άρθρο 9

 

Εκλογικό Σύστημα : Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα της σταυροδοσίας και κάθε μέλος δικαιούται να σταυροδοτήσει από έναν μέχρι πέντε υποψήφιους. Δεν θα δίνονται λευκά ψηφοδέλτια και αν βρεθούν τέτοια κατά την διαλογή των ψηφοδελτίων, αυτά θεωρούνται άκυρα. Άκυρο θεωρείται επίσης το ψηφοδέλτιο που έχει παραπάνω από τέσσερις σταυρούς ή εκείνο το οποίο θεωρείται άκυρο από τον ισχύοντα εκλογικό νόμο της Χώρας. Οι εκλογές διενεργούνται πάντοτε ημέρα Κυριακή και κατά τις ώρες 10 π.μ έως 3 μ.μ..

Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Ο τύπος της απλής αναλογικής καθορίζεται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 10

 

Ελεγκτική Επιτροπή, Εκλογικός Κανονισμός

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά.

Εκλέγεται στην Γενική Συνέλευση για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί απ’ την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή, 5 μέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών (ή πριν απ’ τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών), ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη και δέχεται εξ’ αυτών αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή δύο (2) ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και την προηγούμενη καθώς και τους κανόνες εκλογών όπως ορίζονται από το άρθρο 9 του παρόντος καθώς και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Ομίλου. Την ημέρα της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, και πριν απ’ αυτή η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι που να ψηφίσουν όλοι, όσοι επιθυμούν.

Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τ’ αποτελέσματα.

Η διαλογή γίνεται μπροστά σε όσα μέλη θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση (αν πρόκειται για εκλογές με σύστημα απλής αναλογικής). Στην αρχή γίνεται καταμέτρηση των εγκύρων και ακύρων ψηφοδελτίων. Αμέσως μετά τοποθετούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια πάλι στην κάλπη και κατόπιν, επιλέγεται ένα-ένα έγκυρο ψηφοδέλτιο με τυχαία σειρά και ανακοινώνονται οι σταυροί των υποψηφίων που περιέχει. Ακολουθεί η καταμέτρηση των ψήφων, που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων που εκλέχτηκαν.

 

Άρθρο 11

 

Λοιπές επιτροπές : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας των επιτροπών και ευθύνεται απέναντι στην Γενική Συνέλευση.

Ειδικά όσον αφορά για επιτροπές για καθαρά τεχνικά καθήκοντα, αυτές μπορεί να τις διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν πρόκειται για σοβαρό οικονομικό θέμα, οπότε χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 12

 

Πόροι του Συλλόγου

 

Πόροι του συλλόγου είναι η ετήσια συνδρομή που καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται από την Γενική Συνέλευση, τα δικαιώματα εγγραφής που επίσης καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τη Γενική Συνέλευση, πρόσοδοι από τα τυχόν περιουσιακά του στοιχεία, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Ευπρόσδεκτη λ.χ. κάθε είδους δωρεά. Μέλος που καθυστερεί την  εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τον όμιλο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προς επανάκτηση των δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή.

 

 

 

 

Άρθρο 13

 

Σφραγίδα του Ομίλου

 

Ο Όμιλος έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην περιφέρεια «Όμιλος Ιδιοκτητών Ταχυπλόων Σκαφών Χαλκίδας» και στο κέντρο δε αυτής ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου «Ο.Ι.ΤΑ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και το έτος ίδρυσης 2008.

 

Άρθρο 14

 

Ο Όμιλος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης, εφόσον αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, η περιουσία θα διατίθεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Όλα τα μέλη του Ομίλου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Ομίλου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται ν’ απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.

Κάθε ζήτημα που αφορά τον όμιλο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα, σύμφωνα με το πνεύμα του.

Σε περίπτωση που τα μέλη δεν φτάνουν τα δέκα, ο Όμιλος διαλύεται δικαστικά.

 

Άρθρο 15

 

Το ανά χείρας καταστατικό, αποτελούμενο από 15 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 02 Μαΐου 2018. Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

 

Χαλκίδα 2 Μαΐου 2018