Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όπου στον παρόντα κανoνισμό χρησιμοποιούνται αριθμοί έχουν τις αντίστοιχες έννοιες.

 

 1. ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Είναι ο θαλάσσιος χώρος και τα αντίστοιχα κρηπιδώματα του καταφυγίου τουριστικών σκαφών του όρμου Βούρκου Χαλκίδας, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στον όμιλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με την .......... απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χαλκίδας.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΑ

Είναι οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επί των κρηπιδωμάτων ή μέσα στο θαλάσσιο χώρο και κυρίως επί του βυθού, οι οποίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ελλιμενισμένων σκαφών.

 1. ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Είναι τα ταχύπλοα σκάφη ιδιοκτησίας των τακτικών μελών του ομίλου.

 1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Είναι ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης στην άδεια πλόων του σκάφους ή στο έγγραφο εθνικότητας του σκάφους και τακτικό μέλος του ομίλου.

 1. ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ

Εείναι το σκάφος όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό του ομίλου.

 1. ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ

Στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα του ομίλου ελλιμενίζονται τα ταχύπλοα σκάφη ιδιοκτησίας των τακτικών μελών του ομίλου.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Οι προϋποθέσεις για τον ελλιμενισμό σκάφους στο Λιμένα του ομίλου είναι οι εξής :

  1. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους να είναι τακτικό μέλος του ομίλου.
  2. Ο ιδιοκτήτης να είναι μόνιμος κάτοικος τηε ευρύτερης περιοχής Χαλκίδας.
  3. Να εγκριθεί ο ελλιμενισμός του σκάφους από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου ανάλογα με την ύπαρξη θέσεων, την κατανομή των θέσεων και των αναγκών του ομίλου.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους που τόσο αυτός όσο και το σκάφος του, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3  και επιθυμεί τον ελλιμενισμό του σκάφους του, πρέπει να υποβάλλει αίτηση ελλιμενισμού με την υποία συνυποβάλλονται :

  1. Η άδεια πλόων του σκάφους ή το έγγραφο εθνικότητας του σκάφους.
  2. Αν απαιτείται εκ του Νόμου Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης εν ισχύ.
 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Η θέση κάθε σκάφους στο Λιμένα του ομίλου, είτε θαλάσσια, είτε χερσαία, μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την κρίση του, ανάλογα με τις διαστάσεις του σκάφους και τις ανάγκες του ομίλου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

  1. Τα σκάφη και οι ιδιοκτήτες τους θα αξιολογούνται και θα κρίνονται για την παραμονή του σκάφους στη θέση του ή όχι με τα παρακάτω κριτήρια.
  2. Ενεργή παρουσία του του τακτικού μέλους στις Γενικές Συνελεύσεις του ομίλου καθώς και στις περισσότερες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και στην εν γένει ζωή του ομίλου.
  3. Τη μέριμνα για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους και την καθαριότητα του χώρου πρόσδεσής του.
  4. Τη συμμόρφωση του τακτικού μέλους σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος περί υποχρεώσεων ιδιοκτητών.

Κάθε σκάφος που καταλαμβάνει θέση προηγούμενου σκάφους που απομακρύνεται από το Λιμάνι ή άλλη νέα θέση, καταβάλλει εφάπαξ ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και το οποίο αποτελεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση του ομίλου, είναι δε ανεξάρτητο από τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα της θέσης.

 1. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ-ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ

Στις προβλήτες και τα κρηπιδώματα που περιλαμβάνονται στο χώρο του ομίλου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, επιτρέπεται η πρόσδεση των σκαφών ιδιοκτησίας τακτικών μελών του ομίλου με εκπληρωμένες όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον όμιλο.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
 • Ιδιοκτήτης στον οποίο παραχωρείται θέση ελλιμενισμού στο Λιμάνι της Λέσχης, υποχρεούται να εξοφλεί τις μέσα στις προβλεπόμενες κάθε φύσης οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον όμιλο, οι οποίες απορρέουν τόσο από την ιδιότητά του σαν μέλος, όσο και από τη χρήση της θέσης της προβλήτας και τις παρεχόμενες από τον όμιλο υπηρεσίες. Οι επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα είναι ανάλογες των πραγματικών δαπανών για τις πρεοσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Οι παραχωρούμενες θέσεις ελλιμενισμού σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. είναι μεταβιβάσιμες μόνο σε συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγενής προς τον οποίο  γίνεται η μεταβίβαση είναι τακτικό μέλος του ομίλου.
 • Μέλος του ομίλου στο οποίο έχει παραχωρηθεί θέση για λιμενισμό σκάφους του εφ’όσον με οποιοδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, όπως ρίζεται στη παράγραφο 7 του παρόντος, υποχρεούται με δήλωσή του να αναγγείλει την κατάσταση στον όμιλο μέσα σε 10 ημέρες και μέσα στο ίδιο διάστημα να απομακρύνει το σκάφος από το αγκυροβόλιο.
 • Σε περίπτωση που το μέλος προτίθεται να ελλιμενίσει άλλο σκάφος ιδιοκτησίας του στο Λιμάνι του ομίλου, πρέπει να το γνωστοποιήσει με δήλωσή του οπότε ο όμιλος διατηρεί τη θέση στη διάθεσή του για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με την προϋπόθεση ότι το νέος σκάφος από πλευράς διαστάσεων μπορεί να ελλιμενιστεί στο αγκυροβόλιο του προηγούμενου.

Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται και ανανενώνεται με απόφαση του Δ.Σ. για ένα ακόμη έτος και μόνο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη.

 • Ο ιδιοκτήτης του οποίου το σκάφος πρόκειται να απουσιάσει για οποιοδήποτε λόγο πάνω από δύο εβδομάδες από το αγκυροβόλιό του, έχει την υποχρέωση να το αναγγείλει στη γραμματεία του ομίλου.

Ο όμιλος έχει το δικαίωμα να διαθέσει με απόφαση του Δ.Σ. προσωρινά και για όσο διάστημα παραμένουν ελεύθερες τις θέσεις των σκαφών τα οποία απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο από τα αγκυροβόλιά τους, για διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

 • Ιδιοκτήτης σκάφους από τον οποίο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης της θέσης ελλιμενισμού που του έχει παραχωρηθεί, είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει το σκάφος του από το αγκυροβόλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της κοινοποίησης σ’αυτόν της σχετικής απόφασης ή ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου, για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Μετά δε την εκπνοή του χρονικού ορίου, γνωστοποιείται το γεγονός στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για τις δέουσες ενέργειες.
 • Ιδιοκτήτης σκάφους εγγεγραμμένου στον πίνακα αναμονής και προτεραιότητας σε περίπτωση που το σκάφος του μεταβιβαστεί, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον όμιλο τη μεταβίβαση εντός δέκα (10) ημερών και εφόσον το επιθυμεί διατηρεί τη σειρά του στον πίνακα για ένα (1) έτος μετά από σχετική αίτηση.

 

Εξουσιοδοτείται για την τήρηση των ανωτέρω ο Έφορος Λιμένος της Λέσχης.

 

Για το Δ.Σ του Ομίλου Οδιοκτητών Ταχύπλοων Σκαφών Χαλκίδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ